View work

Personuppgiftspolicy

Vår personuppgiftspolicy

Du ska känna dig trygg med vår behandling av dina personuppgifter. Behandling av personuppgifter är viktigt för IVEO AB och vi respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. För oss är våra kunders förtroende av allra största vikt. Förtroendet bygger bland annat på hur vi hanterar den information vi samlar in om dig som kund och vår förmåga att skydda din integritet. Personuppgiftspolicyn beskriver hur vi samlar in och använder personuppgifter, i vilket syfte de samlas in och vad du som kund har rätt att begära av oss för den hanteringen. Vi har utsett ett dataskyddsombud som tillser att gällande dataskyddslagstiftning följs.

Denna personuppgiftspolicy gäller när du använder den här webbsidan. Vi utför all insamling och behandling av personuppgifter i enlighet med gällande integritetslagstiftning.

Information om personuppgiftsansvarig

IVEO AB, organisationsnummer 556791-6811, med adress Östermalmsgatan 87B, 114 47 Stockholm, (”IVEO”) alternativt i löpande text benämnda ”vi”, ”vår” eller ”oss” är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in på denna webbplats. Personuppgiftsansvarig är den som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter och som är ansvarig för att se till att behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med gällande integritetslagstiftning.

För att säkerställa att inte möjligheten att utöva dina rättigheter enligt gällande integritetslagstiftning ska missbrukas av annan till skada för dig har IVEO enligt Dataskyddsförordningen ett ansvar att vid kontakter rörande dina personuppgifter vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa din identitet. Beroende på vad kontakten avser kan vi därför komma att kräva att du på lämpligt sätt kan styrka din identitet

Du får kontakt med oss på följande sätt;

E-post; personuppgiftsansvarig@iveo.se

Brev med postbefordran; Personuppgiftsansvarig, IVEO AB,

Östermalmsgatan 87B, 114 47 Stockholm.

Telefon: 0701-402000 anknytning personuppgiftsombudet.

Personuppgiftsombud: Vilhelm Josander, kontaktar du på personuppgiftsansvarig@iveo.se

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är varje upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, lokaliseringsuppgift, person- eller annat identifikationsnummer, telefonnummer, e-postadress, IP-nummer och bild.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar endast in personuppgifter som du själv lämnar till oss när du registrerar dig, fyller i formulär eller skickar e-post, när du beställer produkter eller tjänster, gör förfrågningar om beställt material eller liknande då du själv valt att lämna informationen till oss. Personuppgifterna samlas in och behandlas i syfte att administrera den åtgärd som du har begärt, eller enligt vad som krävs enligt lag.

Ändamålen för vår behandling

Det övergripande syftet med vår behandling av dina personuppgifter är att kunna administrera din tillgång till, och din användning av, våra tjänster och för att utveckla och förbättra vår verksamhet och din kundupplevelse.

Administration av tjänster

Vi använder dina personuppgifter för att kunna administrera och fullgöra tjänster som erbjudits på vår webbplats, svara på förfrågningar och utföra tjänster som du beställt av oss.

Utveckla våra tjänster

Vi kan komma att använda personuppgifter för att analysera och för att kunna utveckla och förbättra våra erbjudanden och tjänster. Detta gäller framför allt våra digitala tjänster, där vi analyserar användarbeteende för att förbättra våra funktioner och presentationen av dessa i syfte att göra dem mer användarvänliga. Det görs främst genom analyser av anonymiserade uppgifter på aggregerad nivå, men i undantagsfall kan personuppgifter komma att användas då detta är relevant.

Rättslig förpliktelser

Personuppgifter används också av oss för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser, t.ex. avseende redovisning.

Grunder för vår behandling, mottagare av personuppgifter och rensning

Vi behandlar dina uppgifter lagenligt. Dina personuppgifter kan behandlas på olika rättsliga grunder, t.ex. för att kunna fullgöra vårt avtal med dig som kund, genom ett lämnat samtycke från din sida eller grundat på en intresseavvägning. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och detta upphört, kan dina personuppgifter fortsatt komma att behandlas baserat på en annan rättslig grund. Samma personuppgift kan sparas på olika ställen för olika ändamål. En uppgift som gallrats ur ett system kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av en annan laglig grund eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

Om den rättsliga grunden för vår behandling baseras på en intresseavvägning, grundas vår bedömning på vårt berättigade intresse av att genom direktmarknadsföring kunna ge kunder med vilka vi har en aktiv kundrelation information om för kunden relevanta erbjudanden och tjänster.

Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen se policyn nedan. Lagring/gallring är olika lång tid beroende på vad uppgifterna ska användas till och våra skyldigheter enligt lag. Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

Rättigheter

Din rätt att få information om vad som finns registrerat

Du har rätt att från oss begära ut information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig och för vilket ändamål dessa sparats. Kontaktuppgifter för sådan begäran lämnas ovan under punkten ”Personuppgiftsansvarig”.

Vid en informationsbegäran om vilka uppgifter vi har registrerade kommer vi för att skydda din integritet kräva att du på lämpligt sätt kan styrka din identitet. Begäran bör därför lämnas skriftligen i en av dig undertecknad handling, dvs inte via e-post eller telefon.

Rätt till rättelse eller radering

Du har rätt att begära att felaktiga personuppgifter som vi har om dig ska rättas. Om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlats in eller du återkallat ditt samtycke på vilket behandlingen grundar sig (se nedan), har du också rätt att begära att personuppgifterna ska raderas.

Återkallelse av samtycke

I den mån vår behandling av dina personuppgifter grundar sig på ett lämnat samtycke från din sida, har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Vid återkallelse kommer vi att radera de personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattas av samtycket.

Som anges ovan under ”Den rättsliga grunden för vår behandling” kan vår behandling baseras på fler rättsliga grunder. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål baserat på en annan rättslig grund.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att begära att sådana personuppgifter som du själv lämnat till oss ska överföras till annan personuppgiftsansvarig i maskinläsbart format.

Klagomål till tillsynsmyndighet

Om du anser att dina personuppgifter behandlats i strid med gällande regelverk bör du anmäla det till oss snarast. Du har alltid rätt att framföra klagomål om vår behandling av dina personuppgifter till en tillsynsmyndighet som i vårt fall är Datainspektionen. För kontaktuppgifter, se www.datainspektionen.se.

Ändringar i personuppgiftspolicyn

Denna personuppgiftspolicy kan komma att uppdateras från tid till annan. Den senaste versionen hittar du alltid på denna sida. Vi kommer dock att meddela dig om vi gör väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke.

Cookies

På ”iveo.se” använder vi cookies för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner och tjänster samt för att kunna se användarnas beteende på webbplatsen och sammanställa anonym statistik och hur webbplatsen används.

En cookie är en liten textfil som sparas på besökarens dator vid uppkoppling mot iveo.se. Vi gör detta i syfte att kunna förbättra webbplatsen samt att kunna ge dig som kund bättre service och relevant innehåll. De flesta webbläsare accepterar cookies per automatik.

En permanent kaka ligger kvar på din dator under en bestämd tid. En sessionskaka lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du som besökare är inne på en vår webbsida. Sessionskakor försvinner när du stänger din webbläsare.

Cookies används för a) information som besöksstatistik b) se vilka operativsystem som används c) se de webbläsare som används d) ta del av hur besökare använder webbplatsen.

Om Du vill du stänga av cookies kan detta göras i din webbläsares säkerhetsinställningar. Om du stänger av cookies kan dock vissa funktioner sluta fungera.

Tredjeparter

Google Analytics & Google Tag manager (webbanalys)

Vår webbsida använder Google Analytics och Google Tag Manager, webbanalystjänster tjänst från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).

Baserat på ditt medgivande kommer Google analysera din användning av vår webbsida på vårt uppdrag. Informationen som samlas in av Google när du använder vår webbsida (t.ex. den hänvisande URLn, vilka webbsidor du besökt, din typ av webbläsare, dina språkinställningar, ditt operativsystem, din skärmlösning) kommer bli överförda till en av Googles servrar i USA, där de blir lagrade och analyserade; respektive resultat kommer sedan finnas tillgängliga för oss i anonymiserad form.

Du kan närsomhelst återkalla ditt medgivande till webbanalys genom att ladda ned och installera en Browser Plugin som tillhandahålls av Google.

Övriga parter

Utöver dessa tredje parter blir databasen och dess innehåll kvar hos oss. Dina personuppgifter vidarebefordras inte av oss eller våra representanter för användning av ytterligare tredje part i någon form, såvida vi inte fått din tillåtelse eller är skyldiga att göra det enligt lag.

Vi behåller kontrollen över och ansvaret för användningen av de personuppgifter som du lämnar till oss. Vissa uppgifter kan komma att lagras eller bearbetas i datorer i jurisdiktioner utanför EU och EES-området, vars föreskrifter om personuppgifter kan skilja sig från den svenska regleringen. I sådana fall ser vi till att lämpliga skyddsåtgärder vidtas för att försäkra oss om att de som bearbetar data i det landet upprätthåller ett personuppgiftsskydd som är likvärdigt med det som finns i Sverige.

Gäller from 2018-05-25